MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Thơ ngũ ngôn bát cú

Nhân sinh

THÁNG 059

zinph_tieu_by_zinph_6012

Kế Sách
(Ngũ Ngôn Bát Cú)
(ntd-mltn 994)

Phân tâm dễ loạn cờ
Rối ruột ắt chùn tơ
Đế nghiệp dài nên đợi
Vương ngôi lớn phải chờ
Không kiêu dù thắng thế
Chẳng nản dẫu thua cơ
Trị quốc cần minh chánh
An dân cấm dạ đờ

ntd

NHÂN SINH

Cuộc sống như bàn cờ
Đôi khi rối tựa tơ
Tình duyên đừng bỏ lỡ
Số phận chẳng nên chờ
Nếu kém thì chăm vậy
Vì nghèo phải gắng cơ
Làm nghề gì cũng thế
Chớ để lương tâm đờ

Huỳnh Bá Phúc
09/05/2013

[Bản sửa 2]

NHÂN SINH

Thế cuộc giống bàn cờ
Đôi khi rối tựa tơ
Tình duyên đừng bỏ lỡ
Số phận chẳng nên chờ
Nếu kém thì chăm vậy
Vì nghèo phải gắng cơ
Làm nghề gì cũng thế
Chớ để trái tim đờ

Huỳnh Bá Phúc
09/05/2013