MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Hư KhôngTHÁNG 1120

Dao_Duc_Gia

Lễ nghĩa, chân tình liệu thật không?
Khua mồm, múa mép cũng bằng không!
Nhân tâm trống rỗng làm như có
Trí tín cao đầy lại tưởng không
Mấy vạn nồng nàn, thương chửa có
Đôi lần lạnh nhạt, bạn thành không
Từ bi, độ lượng, tìm đâu có?
Một cõi vô thường, phải vậy không?

Huỳnh Bá Phúc

http://www.mocgiatrang.net/?p=1050

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: