MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Thuyền thơTHÁNG 025

Hoa thuyền tám cánh mộng mơ

Chút tình, ai thấu tình thơ ai làm

Chèo thuyền khua mấy nhịp ngang

Mà sao thuyền vẫn chưa sang ngang lòng

Hay vì thuyền vẫn còn trông

Để xem chèo có giữa dòng buông trôi

Huỳnh Bá Phúc

04/03/1998

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: