MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nhẫn và HamTHÁNG 0323

314578-nhan

NHẪN

Nhẫn nại xét suy việc đúng sai?
Nhẫn lo toan tính chuyện lâu dài
Nhẫn tâm, đố kỵ thêm thù hận
Nhẫn trí, từ bi bớt luỵ ai
Nhẫn nhịn, hiểu mình – tầm trí tuệ
Nhẫn nhường thấu lẽ – vóc anh tài
Nhẫn là đức tính muôn đời học
Nhẫn để vượt qua mọi ách tai!

Ngô Thái

HAM

Ham tiền chẳng sợ việc mần sai
Ham phú quên thân chẳng tính dài
Ham lợi, đua đòi, sầu phụ mẫu
Ham quyền, hách dịch, khổ trần ai
Ham danh, bán chức – lừa dư luận
Ham gái, mua hoa – phí chữ tài
Ham hố thì ai đều có cả
Ham nhiều để phúc hóa thành tai!

Huỳnh Bá Phúc
23/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: