MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Vấn trăngTHÁNG 0414

VANTRANG

Vấn trăng!!!

Tiêu sầu đối bóng ngỏ cùng trăng
Ướm hỏi còn không chốn mộng bằng?!
Để gửi thân này thôi tủi hận
Và mong đời ấy hết trầm thăng
Đem tình nhóm lại hương nồng ấm
Trả lạnh xua về cõi giá băng
Xóa sạch tàn dư đời bụi bặm
Ru hồn ngóng vọng với đêm rằm.

Chiều Sông Quê

ĐÁP THAY TRĂNG!!!

Thử trả lời thay ý của trăng
Nàng ơi cõi mộng vẫn đang bằng!!
Lời yêu thánh thót như đàn khảy
Ước hẹn cao vời tựa nốt thăng
Nguyện lấy thân trùm cho ấm dạ
Và đem tim đốt để tan băng.
Yêu trăng không vậy xin người nói
Nếu chịu, đừng nên để quá rằm!

Huỳnh Bá Phúc
13/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: